Materská škola Družstevná 22, Šaľa

Materská škola Družstevná 22, Šaľa

Družstevná 1919/22
92701 Šaľa
IČO: 37863606

Informácie o inštitúcii Materská škola Družstevná 22, Šaľa

 

Profil školy

 

Naša materská škola sa v edukačnom procese zameriava na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácou v skupinách, manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Deti sa učia tým, že si samy konštruujú (vytvárajú) svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí, nové informácie spájajú s tým, čo vedia, stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporujeme samostatnosť a iniciatívu, deti navrhujú svoje vlastné riešenia, skúmajú a overujú svoje idey a hypotézy.

V centre pozornosti je:

-    formovanie pozitívneho sebaobrazu každého dieťaťa, hodnotenie jeho sexuálnej identity, jeho kapacít a možností akcií, konanie a vyjadrovanie sa prostredníctvom rozmanitých komunikatívnych prostriedkov, získavanie a skvalitňovanie základných kompetencií nevyhnutných pre udržiavanie a ochranu zdravia a zdravého spôsobu života

 

-    progresívne získavanie emocionálnej a afektívnej istoty/bezpečnosti každého dieťaťa a rozvíjanie kompetencií, dôležitých na podporovanie a udržiavanie iniciatívy a dôvery v seba samého

 

-    podporovanie a skvalitňovanie kompetencií na progresívne vyjadrovanie vlastných záujmov, potrieb, vlastných i intersubjektívne koordinovaných (zosúladených navzájom medzi deťmi a deťmi a dospelými) uhlov pohľadu a priblíženia sa skupinám ostatných

 

-    rešpektovanie diverzity (rozmanitosti) a rozvíjanie potreby pomáhať
a spolupracovať v súčinnosti s rozvíjaním zmyslu pre zodpovednosť

 

-    príprava detí na multikulturalitu - stretnutie sa s inou kultúrou a umením poznávaním rozličných kultúr a subkultúr v okolitom prostredí prostredníctvom rôznych kultúrnych artefaktov a umenia, upevňovaním vlastnej kultúrnej identity
a preukazovaním rešpektu, úcty a tolerancie voči iným

 

-    identifikovanie významných charakteristík, vlastností a funkcií elementov okolitého prírodného a sociálneho environmentu a vzťahov, ktoré sa medzi nimi vytvárajú prostredníctvom pozorovania, bádateľských aktivít a experimentov

 

-    vyjadrovanie sa prostredníctvom rôznych symbolických možností, ktoré sa ponúkajú v rôznych formách reprezentovania, formalizovania (dávania do bežnej, formálnej podoby) a expresie (prejavu prostredníctvom všetkých výrazových komunikačných prostriedkov), predovšetkým ale v hre, ako špecifickej sociálnej interakcii, ktorá vytvára základné podmienky na progredovanie sociálneho rozvoja dieťaťa a na získavanie a rozvíjanie jednotlivých kompetencií

 

-    výchova k zdraviu, jeho ochrane, k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pravidelných pohybových aktivít, saunovania a otužovania sa, pravidelným pobytom v soľnej izbe, prostredníctvom adekvátnych reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie, rozvíjania schopnosti sebaochrany v simulovaných situáciách, upozorňovaním na možné riziká pri vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií

 

-    rozvíjanie emergujúcej gramotnosti ako komplexu jazykových kompetencií (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie, myslenie) v procese ich zmysluplného a reálneho používania v prirodzených podmienkach uplatňovaním princípov, ktorými sa riadi vývin hovorenej reči v rovine reči písanej

 

-    rozvoj komunikácie v štátnom jazyku, rozvíjanie rečovej kultúry a diagnostikovanie porúch a narušení reči a komunikácie v spolupráci s logopédkou

 

-    využívanie a spracovávanie rozličných materiálov, pomôcok, prostriedkov prístupných vo dosahu detí, ako aj oceňovania rozmanitých umeleckých diel a hodnôt vlastných predškolskému veku.

 

-    rozvíjanie základov komunikácie v cudzom jazyku prostredníctvom počúvania s porozumením, neverbálnych reakcií a v rovine verbálnej od jednoslovných vyjadrení postupne ku konštruovaniu jednoduchých viet.

 

-    rozvíjanie špecifického nadania a talentu detí realizáciou interných projektov - krúžkov v oblasti výtvarnej a pracovnej výchovy, ľudových hier a tanca, mažoretkového športu, tvorivej dramatiky a environmentálnej výchovy

 

-    úzka spolupráca s rodinou ako základnou sociálnou jednotkou spoločnosti, z ktorej dieťa do materskej školy prichádza, „otvorenie“ materskej školy rodičom a okoliu, posúvanie komunikácie rodič – materská škola na kvalitatívne vyššiu úroveň, individuálne výchovné poradenstvo pri upriamovaní pozornosti rodičov na pozitívne prejavy v správaní ich dieťaťa.

 

Materská škola spolupracuje s Rodičovským združením pri MŠ, Radou školy pri MŠ, so základnými školami v meste Šaľa – ZŠ J. C. Hronského a ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmanya, Základnou umeleckou školou, Centrom voľného času TIP TOP, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mestskou knižnicou, Mestským kultúrnm strediskom Večierka, Autoškolou Profesionál, Detskou farmou Humanita v Kráľovej nad Váhom, stomatológom a inými odborníkmi, inštitúciami a podnikateľmi v meste.

 

Charakteristika školy

 

Materská škola je v prevádzke od 1. júla 1984. Od 1. apríla 2002 má materská škola právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou. Štatutárnym zástupcom materskej školy je riaditeľka školy. Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy Mesto Šaľa.

Šesťtriedna materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poskytuje deťom možnosť predprimárneho vzdelávania dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným zástupcom len v určených dňoch v týždni.

Budova materskej školy je jednoposchodová, rozdelená na tri pavilóny. Poschodie a prízemie spája vnútorné schodisko. V pavilóne A sa nachádzajú dve triedy – na prízemí trieda SLNIEČKO so spálňou, príslušnými kabinetmi, kuchynkou, šatňou, sociálnymi zariadeniami pre deti i zamestnancov; na poschodí trieda ŽABKA s príslušnými kabinetmi, kuchynkou, vstupnou chodbou, sociálnymi zariadeniami pre deti i zamestnancov. Na prízemí pavilónu A je vybudovaná sauna s detským bazénom a odpočivárňou, na poschodí je knižnica pre pedagogických zamestnancov, riaditeľňa a archív. V pavilóne B sa na prízemí nachádza trieda MOTÝLIK s príslušnými kabinetmi, vstupnou chodbou, sociálnymi zariadeniami pre deti i zamestnancov, tiež jedáleň a šatne tried MOTÝLIK, ŽABKA a VČIELKA. Trieda VČIELKA s príslušnými kabinetmi, vstupnou chodbou, kuchynkou, sociálnymi zariadeniami pre deti i zamestnancov je na poschodí pavilónu B. Tu sa nachádza aj soľná izba a skladové priestory. Pavilóny A a B majú spoločný vchod. Pavilón C má samostatný vchod a na jeho prízemí sa nachádza trieda MRAVČEK s príslušnými kabinetmi, kuchynkou, šatňou, sociálnymi zariadeniami pre deti i zamestnancov. Na prízemí je aj šatňa triedy LIENKA. Trieda LIENKA sa spolu s príslušnými kabinetmi, vstupnou chodbou, kuchynkou, sociálnymi zariadeniami pre deti i zamestnancov a učebňou anglického jazyka sa nachádza na poschodí pavilónu C. Priestory tried slúžia ako herne i spálne (ležadlá pre deti sa denne rozkladajú) s výnimkou triedy SLNIEČKO, ktorá má samostatnú spálňu. Na prízemí v pavilóne C má sídlo logopedická poradňa pre materské školy.

Stravovanie zabezpečuje zariadenie školského stravovania. Deti z tried LIENKA, ŽABKA a MOTÝLIK sa stravujú v jedálni. Deťom z triedy VČIELKA sa obed podáva v jedálni, desiata a olovrant v triede. Deti z tried SLNIEČKO a MRAVČEK sa stravujú v triedach.

Hospodársky pavilón je samostatná budova. Nachádza sa v ňom kuchyňa, práčovňa, priestory pre prevádzkových zamestnancov, kancelária vedúcej školskej jedálne, sklad potravín a sociálne zariadenia pre zamestnancov.

Zariadenie interiéru materskej školy je v súlade s nariadením vlády SR č. 362/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých s dôrazom na priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých. Priebežne sa modernizuje z prostriedkov získaných flexibilným a hospodárnym narábaním s finančnými prostriedkami z rozpočtu zriaďovateľa, získaných z ďalších zdrojov finančnej a materiálnej podpory (príspevky zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s predprimárnym vzdelávaním) a získaných z vlastnej prezentačnej činnosti (príspevky sponzorov).

V jednotlivých triedach sa nachádzajú centrá aktivít, v ktorých je vytvorené stimulujúce prostredie, kde hračky, didaktické pomôcky pre deti aj učiteľky, názorný materiál, didaktická a výpočtová technika, detská i odborná literatúra, školské potreby a spotrebný materiál sú samozrejmosťou. Dopĺňajú sa priebežne podľa potreby. Učebné pomôcky, telocvičné náradie a náčinie sú sústredené aj v kabinetoch jednotlivých tried. Nábytok, stoly a stoličky sú nové, vyhotovené z bezpečných a ekologických materiálov. Ležadlá sú dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné.

Prioritou do ďalšieho obdobia je v spolupráci so zriaďovateľom uskutočniť kompletnú rekonštrukciu budovy materskej školy a hospodárskeho pavilónu, dokončiť výmenu okien a dverí a zatepliť obe budovy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Dagmar Mesárošová - riaditeľka

dagmar.dagmar@centrum.sk


msdruzstevna@stonline.sk

 

Telefón: +421 0317705579, 0911593989

Kde nás nájdete?

Zobrazit